• Natalie Rouse

#£20PlantIach - Awgrymiadau gorau ar gyfer cadw'ch plant yn egnïol…

Mae gwylio'r hyn rydych chi'n ei fwyta, sicrhau eich bod chi'n cael y symiau cywir o garbohydradau, proteinau a brasterau, fitaminau a mwynau, ynghyd ag yfed digon o ddŵr yn hanfodol ar gyfer amddiffyn eich iechyd.


Ond beth pe baech chi'n cyfuno bwyta'n iach â gweithgaredd rheolaidd?


Mae manteision cyfuno bwyta'n iach ac ymarfer corff rheolaidd yn mynd law yn llaw, ac os dewiswch weithgareddau y gall y teulu cyfan eu mwynhau, gall ddod yn gymaint mwy o hwyl na sesiwn ymarfer corff llafurus.


Pa mor aml?


Mae'r GIG yn argymell 60 munud o ymarfer corff y dydd ar gyfer plant 5-18 oed (argymhellir hefyd bod oedolion yn gwneud ymarfer corff bob dydd hefyd).


Mae dau brif fath o ymarfer corff: ymarfer corff aerobig, sy'n cynorthwyo iechyd y galon a'r system gardiofasgwlaidd; ac ymarfer corff anaerobig sy'n defnyddio cryfder cyhyrau ffrwydrol yn bennaf.


Mae'r ddau fath o ymarfer corff yn helpu i gryfhau dwysedd esgyrn. Mae'r rhan fwyaf o weithgareddau ymarfer corff yn cyfuno systemau aerobig ac anaerobig.


  • Enghreifftiau o ymarfer corff aerobig yw cerdded, rhedeg, neidio, sgipio, bocsio, beicio a nofio.


  • Enghreifftiau o ymarfer corff anaerobig yw neidio, gwibio, taflu, gwasgu i fyny a chodi pwysau.

Beth sy'n cyfrif?


I gyfrif fel “ymarfer corff” dylai plentyn deimlo'n gynnes, ychydig allan o wynt ac ychydig yn chwyslyd, ond yn dal i deimlo'n ddigon cyfforddus i siarad. Peidiwch ag anghofio y bydd angen iddynt gael potel ddŵr gyda nhw (yn enwedig os yw'n ddiwrnod poeth). Atgoffwch nhw i gadw yfed dŵr bob 10-20 munud (neu'n amlach os oes syched arnyn nhw) i aros yn hydradol.


Os oes gan eich plant feic, sgwter neu raff sgipio, yna mae'r math hwn o chwarae'n cyfrif fel ymarfer corff yn ogystal â rhoi ymdeimlad gwych o ryddid i blant. Mae'r gweithgareddau hyn hefyd yn ffordd wych i blant ddysgu sgiliau fel cydsymud llaw-llygad, cydbwysedd, dyfalbarhad a rhannu, wrth osod arferion iach gydol oes.Wrth gael hwyl, nid yw'r ymdrech byth yn teimlo mor flinedig!


Nid oes unrhyw reolau mewn gwirionedd o ran pa ymarfer corff neu weithgaredd i'w ddewis. Er bod, bod y tu allan yn wych i gysylltu â natur, cael ychydig o awyr iach ac amsugno rhywfaint o fitamin D, nid oes gan bawb le awyr agored diogel i chwarae ynddo. Gall lleoedd dan do ddal i wneud lle gwych i wneud ymarfer corff, mae gweithgareddau fel ymestyn, ioga, cylchedau cartref ac aerobeg y gellir eu cyrchu ar-lein. Beth am helfa drysor dan do i gadw rhai bach i symud o gwmpas?


Yn aml, mae plant mor greadigol y byddant yn dylunio eu gemau eu hunain heb yr angen am unrhyw offer fel dawnsio, cydbwyso a neidio, a gall pob un ohonynt ddarparu llawer o hwyl, heb sylweddoli ei fod yn dileu eu gofynion ymarfer corff bob dydd!


Er mwyn helpu'ch plentyn i ddeall effeithiau mewnol iechyd, gall eich plentyn roi ei law dros ei frest i deimlo ei galon yn curo yn syth ar ôl iddo ymarfer corff ac yna ei deimlo'n dychwelyd yn araf i gyflymder gorffwys, pan fydd yn ymlacio.


Ynghyd â'r buddion gweledol, mae ymarfer corff hefyd yn helpu'r corff yn fewnol; gwella iechyd y galon, cynorthwyo iechyd meddwl, helpu i wladychu’r perfedd â bacteria ‘da’ a all leihau’r risg o salwch fel diabetes math 2, lleihau straen…. mae’r rhestr o fuddion yn mynd ymlaen!

0 views0 comments

Recent Posts

See All