top of page
  • Writer's pictureNatalie Rouse

#£20PlantIach - Wythnos 4

Helo, Natalie ydw i, a chroeso i wythnos pedwerydd (a therfynol) her Cinio Haf.


Dros y pedair wythnos ddiwethaf rwyf wedi bod yn archwilio i ba raddau y gellid ymestyn cynllun prydau ysgol gwerth £19.50 Llywodraeth Cymru, a gafodd ei ymestyn dros wyliau'r haf. Ac os yw'n bosibl cyrraedd y canllawiau maethol a argymhellir ar y gyllideb honno.


Rwyf wedi bod yn falch o rannu fy nhaith gyda chi yn y gobaith y bydd hyn hefyd yn helpu i leddfu peth o'r pwysau o gynllunio prydau maethlon i'ch teuluoedd ar gyllideb. Dyma fy meddyliau ar wythnos 4Wythnos 4

Yr hyn a ddysgais yr wythnos hon ... Byddwch yn greadigol


Yr wythnos diwethaf, rhoddais fy het dditectif ymlaen a gwyro fy nghyfrifiannell mewn ymgais i ddod o hyd i awgrymiadau hawdd, arbed costau i ostwng cost prydau bwyd. Fy nod yr wythnos hon oedd bod yn greadigol gyda chynhwysion a gwneud y gorau o eitemau cwpwrdd storfa a chynhwysion dros ben. Mae llawer o'r prydau bwyd yn fy nghynllun yr wythnos hon yn canolbwyntio ar ddefnyddio eitemau a brynwyd o'r blaen i gael y gorau o fy ngheiniogau.


Torri'r norm! Yn gyntaf, byddwch yn hyblyg a dysgwch yr hyn y gellir ac na ellir ei gyfnewid yn hawdd i mewn ac allan o ryseitiau. Os ydych chi'n dilyn rysáit sy'n cynnwys cynhwysion nad oes gennych chi eisoes, edrychwch yn eich cypyrddau i weld a oes gennych chi ddewis arall y gellir ei ddefnyddio. Er enghraifft, gallai cyfnewid syml fod yn winwns ar gyfer cennin neu winwnsyn gwanwyn; neu crème fraîche a hufen sur sy'n gyfnewidiol i raddau helaeth. Oes gennych chi ddim briwgig eidion? Rhowch gynnig ar dorri selsig yn lle. Cyfnewid bronnau cyw iâr am bysgod neu stêcs dwrci yn lle golwythion porc ... mae'r posibiliadau'n ddiddiwedd.


Gallwch hefyd fod ychydig yn fwy anturus a cheisio addasu ryseitiau yn llawn ... ffansio lasagne ond gennych ychydig o gyw iâr dros ben i'w ddefnyddio? Ceisiwch chwilio am rysáit lasagne cyw iâr yn lle. Oes gennych chi lawer o friwgig eidion i'w sbario? Rhowch gynnig ar sbag bol, tsili, byrgyrs cartref neu gebabs. Neu byddwch yn anturus gydag eich ffefrynnau teulu ... diflasu â bysedd pysgod? Rhowch gynnig ar tacos bys pysgod yn lle. Byddwch yn anturus a pheidiwch â bod ofn rhoi cynnig ar bethau. Ni fyddwch byth yn gwybod a ydych chi ddim, a byddwch chi hefyd yn lleihau gwastraff ac yn arbed arian i chi'ch hun. Mae yna ddigon o ysbrydoliaeth ar y we, chwiliwch a nodi tudalen eich ffefrynnau.


Ewch yn ffres, ewch yn lleol! Fel defnyddwyr, rydym bellach wedi arfer cael amrywiaeth eang o ffrwythau a llysiau ar silffoedd ein harchfarchnadoedd 365 diwrnod y flwyddyn. Gyda dewis mor fawr bellach yn norm, a ydych chi erioed wedi stopio meddwl o ble mae'r cyfan yn dod? Yn sicr nid yw ein hinsawdd yng Nghymru yn gallu cynhyrchu mefus 12 mis o'r flwyddyn! Bydd edrych yn agosach ar y deunydd pacio yn darparu'r ateb, gall y wlad wreiddiol amrywio o Sbaen, Periw ac Israel. Ond pa effaith y mae’r ‘milltiroedd bwyd’ hynny yn ei chael ar ansawdd y cynnyrch? Yn sicr, nid yw hedfan hanner ffordd ledled y byd yn dda i'r ôl troed carbon, peidiwch anghofio mae gwerth maethol y cynnyrch yn dechrau gostwng cyn gynted ag y caiff ei ddewis.


Felly bydd edrych yn agosach at adref am ffrwythau a llysiau sydd yn eu tymor nid yn unig yn well i'r amgylchedd, ond i chi hefyd. Po fwyaf ffres yw eich ffrwythau a'ch llysiau, y mwyaf maethol y byddant.


Mae cynnyrch tymhorol hefyd yn tueddu i fod yn rhatach gan ei fod ar gael yn hawdd ac nid yw wedi teithio'n bell i'ch archfarchnad neu silffoedd groser. Mae cael rhywfaint o gynnyrch ar gael ar adegau penodol o'r flwyddyn yn unig yn cadw'ch plât cinio yn gyffrous ac yn flasus. Mae asbaragws a ddewiswyd yn ffres o gae Cymreig ym mis Mai yn blasu cymaint yn well na chnydau a hedfanwyd i mewn o Beriw ym mis Tachwedd.


Mae'r ansicrwydd ynghylch argaeledd rhai bwydydd yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf hefyd yn ein hatgoffa i'w gadw'n lleol. Mae gennym doreth o dyfwyr ar garreg ein drws yma yng Nghymru sy'n tyfu ffrwythau a llysiau gwych trwy gydol y flwyddyn a thrwy siopa'n lleol gallwch chi fod yn cefnogi'r busnesau hyn. Y tro nesaf y byddwch chi'n mynd i siopa, beth am alw i mewn i'ch groser lleol a gweld pa gynnyrch tymhorol sydd ganddyn nhw ar gael. Efallai y byddwch hyd yn oed yn arbed cwpl o bunnoedd ...


Cyfnewid eich blys. Mae danteithion blasus ym mhobman, ac er bod y danteithion od yn rhan o ffordd iach o fyw, gall cael gormod o ddanteithion siwgr neu fraster uchel roi straen diangen arnoch chi ac iechyd eich plentyn / plant.


Yn aml, rydyn ni awydd trît oherwydd rydyn ni wedi diflasu, wedi blino neu'n teimlo'n emosiynol. Yn aml, dyma'r amser perffaith i fynd am dro byr a chael ychydig o awyr iach, gan y bydd y tynnu sylw yn aml yn lleddfu'r chwant ac yn tawelu'r meddwl.


Weithiau byddwch chi'n chwennych pethau oherwydd bod eich corff yn chwilio am ychydig o egni neu faetholyn penodol, dyma pryd y gall rhai cyfnewidiadau bach leddfu'r chwant, ond dal i gynnal iechyd.


Rhai cyfnewidiadau ...
Ceisiwch wneud eich danteithion eich hun a all fod o fudd i iechyd oherwydd gallwch reoli faint o garbs syml neu siwgr a ddefnyddir o gymharu â danteithion a brynir ac a brosesir gan siopau. Rydym wedi cynnwys ryseitiau ar gyfer danteithion fel torth banana, cacen foron, fflapjacs, hufen iâ, jeli, salad ffrwythau a chrymbl afal dros yr wythnosau diwethaf, ond mae digon mwy ar gael ar-lein.


Tyfwch eich hun! Yr wythnos diwethaf buom yn siarad am gyflwyno blasau newydd gydag eitemau fel perlysiau ffres neu sbeisys sy'n creu profiadau blasu mwy cyffrous. Ond gall y rhain adio i fyny pan rydych chi'n ceisio siopa ar gyllideb. Mynnwch fysedd gwyrdd a cheisiwch gyfnewid perlysiau a brynwyd mewn siop gyda'r rhai rydych chi wedi'u tyfu. Mae llawer o berlysiau yn berffaith ar gyfer tyfu ar le bach ar silffoedd ffenestri, a gallwch hefyd gael y plant i gymryd rhan mewn dyfrio a phlannu.


I’ch rhoi chi ar ben ffordd yr wythnos hon, dyma’r cynllun pryd:A dyma’r rhestr siopa. Un nodyn olaf, cofiwch fod prisiau yn amrywio yn ôl archfarchnad ac felly efallai y byddan nhw’n wahanol i’r prisiau sy’n cael eu hysbysebu. Mae’r rhestr siopa’n cynnwys y cynhwysion sydd eu hangen ar gyfer y cynllun pryd hwn i 2 blentyn ysgol gynradd. Dyblwch faint y dogn a’r cynhwysion ar gyfer oedolion.
Neu gallwch lawrlwytho'r Pecyn Wythnos 4 sy'n cynnwys y cynllun prydau bwyd, y rhestr siopa a'r ryseitiau yma:


WELSH Healthy Kids Week Four
.pdf
Download PDF • 30.03MB

Byddwch yn Greadigol


Dim ond un peth sydd ar ôl i chi ei wneud! Rhowch gynnig arni, byddwch yn greadigol, a dechreuwch rannu eich syniadau, ryseitiau a phrydau bwyd gyda ni trwy ddefnyddio #20PlantIach ar gyfryngau cymdeithasol!


3 views0 comments
bottom of page