• nicolethomas7

Casglu gwybodaeth am brotein yn Wageningen

Yr wythnos diwethaf, aeth ein Hymchwilydd Marchnadoedd a Thechnolegau, Natalie Rouse hedfan i Wageningen, yr Iseldiroedd i fod yn bresennol yn y Foodvalley Summit – The Protein Plan(et). Wedi cyffwrdd â thir yn y DU, rydym wedi bod yn pigo ei hymennydd i weld beth oedd ei thaith yn ei olygu a beth allwn ni ei gymryd o’i hamser yn Wageningen.

Foodvalley Summit, The Protein Plan(et), Wageningen

Y pwrpas


I grynhoi, pwrpas yr uwchgynhadledd oedd trafod a gwerthuso ble rydyn ni gydag arloesedd protein, ymchwil a ble rydyn ni‘n mynd o ran ymchwil ac arloesi masnachol. Mae’n swnio’n ddwys, tydi?


Mae Natalie yn egluro mai ei nod yn y digwyddiad oedd nodi pa feysydd sydd angen arloesi ac ymchwil a sut y gellir gweithredu hyn ym marchnadoedd Cymru a’r DU. Felly, os ydych chi’n meddwl am arloesi protein i’ch busnes, daliwch i ddarllen y blog hwn.


Mae cynaliadwyedd, maeth a dichonoldeb bob amser ar flaen ein meddyliau ac roeddem am archwilio a yw prosiectau teithiau yma yng Nghymru yn cyd-fynd â’r hyn sy’n digwydd mewn gwledydd eraill.


Edrychodd y digwyddiad ar gydbwysedd yn y defnydd o brotein, er mwyn cael defnydd cyfartal o brotein anifeiliaid a llysiau.


Nod y digwyddiad oedd cryfhau cysylltiadau rhwng y rhai sy’n cynhyrchu cig, pysgod, llaeth (amgen) a llysiau er mwyn chwilio am bartneriaid busnes newydd. Yn y rhaglen mae tair elfen: Y Llun Mwy, Perspectif y Defnyddiwr a Thyfu, Bridio pridd.


Y Llun Mwy

Gan roi golwg gyfannol ar drosglwyddo protein, amlygwyd heriau cenedlaethol a rhyngwladol cyfredol. Roedd arbenigwyr yn y maes hefyd yn trafod y Cynllun Protein Cenedlaethol, a sut u gall yr Iseldiroedd gyfrannu at dargedau protein Ewropeaidd.


Persbectif y Defnyddiwr

Ongl arall ar yr uwchgynhadledd oedd trafodaeth ar sut i demtio defnyddwyr i fwyta mwy o brotein llysiau. A ellir cynhyrchu digon o amnewidion ar gyfer caws a physgod wrth ofalu am yr amgylchedd? Mae’r elfen hon hefyd yn archwilio newid ymddygiad wrth ystyried arferion bwyd defnyddwyr.


Tyfu, bridio pridd

Pa gnydau llawn protein fyddai’n tyfu’n llwyddiannus yn ein hinsawdd? A oes unrhyw gnydau newydd ac arloesol yn cael eu datblygu? Mae trosglwyddo protein yn golygu bwyta mwy o brotein llysiau a gallu ei gynhyrchu’n lleol. Ffocws y themâu hyn yw planhigion, pridd, anifeiliaid a bioamrywiaeth.

Beth feddyliodd Natalie…


Ar ôl gwrando ar bron i 20 o siaradwyr dros y dydd, gan gynnwys Louise Fresco, Llywydd Bwrdd Gweithredol Prifysgol ac Ymchwil Wageningen a McDonalds a Sara Eckhouse o Foodshot Global, roedd gan Natalie lawer o feddyliau i’w gasglu!


Mae’n ymddangos mai prif thema’r gynhadledd oedd nad gwahardd cig a chynhyrchion anifeiliaid yw’r ateb ac mae angen dull mwy cylchol. Mae newyn a gor-defnyddio yn digwydd ar yr un pryd ledled y byd, ac eto rydym yn cynhyrchu 200 miliwn tunnell o brotein y flwyddyn – digon i fwydo 9 biliwn o bobl.


Yn ôl ymchwil a wnaed gan Brifysgol Wageningen, byddai amaethyddiaeth fegan 100% yn creu ffrydiau mawr o wastraff ac ni fyddai’n gynaliadwy. Er bod y DU un ysu am unrhyw beth fegan ar hyn o bryd, gallai fod yn syniad gwell defnyddio’r hyn sydd gennym eisoes yn fwy effeithlon.

Mae cefnfor yn ffurfio 85% o’n planed ond dim 7% o’n protein yr ydym yn ei ddarganfod o’r fan honno. Mae Chris Ker o Good Catch yn credo y gallwn ddefnyddio ein cefnforoedd yn fwy effeithlon.


Mae’n amlwg nad ydym yn brin o brotein, p’un ai o anifail neu blanhigyn, ond yr hyn sy’n amlwg yw nad ydym yn defnyddio gwastraff cnwd cystal ag y gallem. Enghraifft o hyn fyddai ffermwyr betys siwgr. Byddai dail betys siwgr yn cael ei hystyried yn wastraff cnwd, fodd bynnag, mae’r dail hyn yn cynnwys Robisco, ffynhonnell wych o brotein sy’n mynd i wastraff ar hyn o bryd.


Mae Natalie yn parhau i egluro:


“Yn bersonol, roeddwn i eisiau ennill gwybodaeth ddyfnach i’r jig-so a all gynhorthwy shifft lwyddiannus i wneud ffynonellau protein mwy cynaliadwy, derbyniol ac ymarferol sydd hefyd yn economaidd sensitif…rhaid i’r blaned ddod yn gyntaf oherwydd heb blaned does gennym ni ddim byd.”


Os hoffech gael mwy o wybodaeth neu os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, cysylltwch!

7 views0 comments