• nicolethomas7

Diwrnod Cefnogi Ffermwyr Prydeinig 2019

Mae heddiw yn Ddiwrnod Cefnogi Ffermwyr Prydeinig, diwrnod lle cymerwn eiliad i werthfawrogi diwydiant ffermio Prydain- o'n ffermwyr i'r anifeiliaid a'r cynnyrch rhyfeddol o faethlon maen nhw'n eu cynhyrchu. Ry’n ni’n archwilio buddion cynnyrch llaeth a'r sialensiau y mae'r diwydiant yn eu hwynebu ar hyn o bryd.


Ydy llaeth yn llesol i ni?


Mae'r gofynion dietegol yn amrywio o berson i berson; serch hynny, mae llaeth yn ffordd wych i ni gael y fitaminau a'r mwynau hanfodol sydd eu hangen ar y corff i weithredu bob dydd. Yn hanesyddol, mae llaeth wedi bod yn rhan ganolog o ddeiet oedolion a phlant, ac ers 46,000 o flynyddoedd, mae ein cyrff wedi esblygu i ddefnyddio'r brasterau a'r proteinau. Er enghraifft, mae llaeth gwartheg yn uchel o ran egni, sy'n golygu ei fod yn ddefnyddiol iawn i blant ifanc sy'n dal i dyfu, gan fod angen calsiwm i galedu a chryfhau’r esgyrn. I oedolion hŷn, mae bwyta cynnyrch sy'n cynnwys llawer o brotein, fel llaeth cyflawn, yn hollbwysig i gynnal dwysedd yr esgyrn ac arafu’r broses sarcopenia.


Pam mae angen nwyddau llaeth?


Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod llaeth ond yn ddefnyddiol i blant a neiniau a theidiau, ry’n ni’n awchu am yr holl ddaioni y gall llaeth ei roi cyn i ni gael ein geni hyd yn oed. Yn ystod beichiogrwydd mae'n hanfodol bod y babi yn cael yr holl faeth angenrheidiol. Gall diffyg maeth yn ystod y cyfnod hwn effeithio ar ddatblygiad gwybyddol, echddygol a chymdeithasol, a hyd yn oed dylanwadu ar eu llwyddiant yn yr ysgol yn hwyrach mewn bywyd. Os yw’r fam yn dioddef o ddiffyg maeth, mae'r tebygolrwydd y bydd y ffetws yn dioddef o ddiffyg maeth yn anochel, felly gall bwyta cynnyrch sy'n llawn fitaminau a mwynau fel llaeth a chynnyrch llaeth eraill roi'r dechrau gorau posibl mewn bywyd i fabi.

Iawn, felly ry’n ni wedi sefydlu bod angen maeth ar blant i ddatblygu, ond beth maen nhw'n ei gael o gynnyrch llaeth? Gadewch i ni archwilio!


· Mae cynnyrch llaeth yn darparu maethynnau hollbwysig i blant fel calsiwm, protein a Fitamin A - sy'n hollbwysig i ddatblygiad ac iechyd yr esgyrn

· B2 a B12 - cyfrannu at gynnal a chadw croen a chynhyrchu celloedd gwaed coch


Er eu bod yn hoffi gwrthryfela yn erbyn unrhyw beth y mae'r mwyafrif yn ei wneud, mae angen cyflenwad cyfoethog o faethynnau ar blant yn eu harddegau hefyd, sydd i'w gweld mewn cynnyrch llaeth.

Mae anghenion calsiwm yn cynyddu yn ystod y glasoed wrth i blant yn eu harddegau dyfu. Bydd 90% o gryfder esgyrn unigolyn yn cael ei gyflawni erbyn iddo gyrraedd ei ben-blwydd yn 18 oed, sy’n pwysleisio pwysigrwydd deiet cytbwys o oedran ifanc. Yn ôl ymchwil yr Arolwg Deiet a Maeth Cenedlaethol yn 2017, roedd merched yn eu harddegau yn tueddu i fod yn colli allan ar galsiwm gwerthfawr.


Mae angen maeth ar oedolion hefyd! Mae esgyrn yn parhau i gryfhau drwy gydol y 30au, felly nid yw osgoi cynnyrch llaeth yn mynd i wneud unrhyw ddaioni i’ch esgyrn. Mae dwysedd esgyrn yn dechrau digwydd pan fyddant yn oedolion, yn enwedig ymhlith menywod sy'n agosáu at y menopos ac yn ei brofi. Yn ystod y cam hwn mae’r risg yn uwch o gael esgyrn brau, a allai arwain at dorri esgyrn.


Yr amgylchedd


O ran materion amgylcheddol, mae ffermwyr o dan gryn bwysau yn yr oes sydd ohoni. Wrth i werth maeth cynnyrch llaeth gael ei gydnabod, mae camau'n cael eu rhoi ar waith i leihau effeithiau cynhyrchu ar yr amgylchedd. O gymharu, mae'r DU yn cael llai o effaith ar y blaned o ran cynhyrchu llaeth na'r Unol Daleithiau. Yn y DU a Chymru yn arbennig, mae systemau cynhyrchu sy’n cael effaith is yn fwy cyffredin. Yn ogystal, gwelir bod gwartheg sy'n pori ar dir glas yn well i'r amgylchedd o’u cymharu â gwartheg sy'n dibynnu'n llwyr ar borthiant soia a grawn, er bod y ddadl ar y mater hwn yn parhau.Fel yr soniwyd ar y BBC y mis diwethaf, mae gan yr NFU ymgyrch barhaus i leihau allyriadau ffermwyr Prydain, gyda tharged o allyriadau sero-net erbyn 2040. At hynny, mae ymchwil ar waith i ddisodli systemau cyfredol am rai mwy ecogyfeillgar, er enghraifft, defnyddio robotiaid i ymgymryd â thasgau ffermio o ddydd i ddydd fel bwydo, chwynnu, mapio a monitro pridd yn lle'r tractorau diesel traddodiadol.


Sut gall defnyddwyr fwyta cynnyrch llaeth a bod yn ymwybodol o'r amgylchedd ar yr un pryd?


Rhoi dewis i ddefnyddwyr. Gwneud y defnyddiwr yn ymwybodol o ble mae eu cynnyrch yn dod ac a ydyn nhw wedi dod o ffynonellau lleol neu beidio. Mae cynnyrch organig mewn archfarchnadoedd yn golygu na ddefnyddiwyd gwrteithiau artiffisial wrth gynhyrchu yn ogystal â systemau ffermio llai dwys, a allai newid dewis cwsmer wrth brynu.


Mae'r diwydiant llaeth yn un sy’n gallu ennyn beirniadaeth hallt ar brydiau, er ein bod yn anghofio'r holl faeth y gall cynnyrch llaeth ei roi i ni wrth dyfu ac wrth fyw bywyd iach. O’u bwyta fel rhan o ddeiet cytbwys, gall cynnyrch llaeth fod o fudd i ni o ddiwrnod cyntaf ein bywydau ac am flynyddoedd lawer i ddod!

9 views0 comments
Cysylltu â ni

© 2019 BIC Innovation Ltd

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon

BIC Innovation Ltd

Parc Gwyddoniaeth Menai, Ynys Môn, LL60 6AG

Parc Technoleg Pencoed, Pen-y-bont, CF35 5HZ

​​

Ffon: 01248 671 101​ / 01656 861 536

futurefoods@bic-innovation.com

1/2