• nicolethomas7

Food Matters Live 2019

Bu Natalie Rouse yn y ddinas fawr yr wythnos diwethaf yn edrych ar y tueddiadau diweddaraf yn y diwydiant bwyd. Food Matters Live sydd â'r casgliad mwyaf o gwmnïau cynhwysion yn y DU, felly roedd yn gyfle gwych i ni gael yr wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy’n digwydd yn y farchnad.

Mae'r newid yn yr hinsawdd yn wedi bod yn bennawd amlwg iawn yn y cyfryngau dros y misoedd diwethaf, felly nid yw’n syndod bod cynaliadwyedd, milltiroedd bwyd a phecynnu wedi bod yn bynciau llosg.


Iechyd y perfedd a’r microfïom


Bydd y pwnc yma’n un i gadw llygad arno yn 2020. Roedd yn codi drwy’r dydd, ac fe amlygwyd ei bwysigrwydd mewn sawl maes. Mae ymchwil, llenyddiaeth a threialon clinigol helaeth i gefnogi'r pwnc yma hefyd.


Un maes wnaeth ddal sylw Natalie oedd y cysylltiad rhwng y perfedd a’r ymennydd – a’r gydberthynas rhwng iechyd y perfedd a’i bwysigrwydd o ran llesiant meddyliol. Roedd y pwnc yn cael ei drafod yn y seminarau ac roedd i’w weld ar sawl stondin fasnachu hefyd.


Heneiddio’n iach


Roedd seminar arall yn canolbwyntio ar heneiddio’n iach, gan edrych ar faeth a’r newidiadau ffisiolegol sy’n digwydd pan fydd pobl yn heneiddio, sy’n gallu amharu ar faint o faeth sy’n cael ei amsugno. Fe wnaethant sôn rhywfaint am wahanol gamau bywyd, yn enwedig menywod yn ystod y menopos a sut mae llawer o bobl yn dioddef o ddiffyg maeth oherwydd gwybodaeth gamarweiniol. Mae’r broses o fynd yn hŷn yn cael ei hanwybyddu’n aml, felly mae’n bwysig cael yr wybodaeth gywir am bob cam a beth sydd ei angen ar eich corff i heneiddio’n dda.

Bwydydd cyfleus


Mae adroddiadau’n awgrymu bod y person cyffredin yn y DU yn cael o leiaf un pryd cyflym yr wythnos a bod yr angen am opsiynau cyfleus iachach yn cynyddu. Mae’r rhan fwyaf o fwydydd cyfleus yn tueddu i fod wedi’u prosesu’n helaeth ac nid ydynt yn cynnwys llawer o ffibr. O ganlyniad i hyn, gall bwyd cyfleus deimlo fel nad yw’n eich llenwi.


Roedd un seminar yn edrych ar gynhwysion sy’n helpu iechyd y system dreulio, ac yn nodi bod cynhwysion newydd fel mathau bolyolsiwgr neu alcohol siwgr yn gallu helpu iechyd y system dreulio a lleihau faint o siwgr sy’n cael ei amsugno.


Edrychwyd ar wahanol ffibrau a bwydydd gwrth-lid, yn ogystal â bwydydd sy’n cefnogi bioargaeledd maethynnau yn y coluddyn.

Os oes unrhyw un o’r pynciau uchod o ddiddordeb i chi, neu os hoffech chi gymryd rhan yn y sgwrs, cysylltwch â ni! Os ydych chi’n meddwl bod gennych chi ateb i’r tueddiadau uchod, neu fod angen help arnoch chi i ddatblygu cysyniad, fe hoffem ni glywed gennych chi.


2 views0 comments