• nicolethomas7

Lansio Grŵp Diddordeb Arbennig Microbïom yn y DU

Daeth dros 50 o gynrychiolwyr i’r Sefydliad Brenhinol ym Mayfair i weld Grŵp Diddordeb Arbennig Microbïom y DU yn cael ei lansio gan y Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth. Y nod yw creu cymuned hunangynhaliol a rhagweithiol ar gyfer microbïom yma yn y DU.


Cyn 2000, nid oedd llawer o wybodaeth ar gael am microbïom ac nid oedd nifer o bobl yn deall y pwnc. Ugain mlynedd yn ddiweddarach, mae £1.5 biliwn wedi’i fuddsoddi mewn ymchwil i ficrobïom a gellir sefydlu grŵp diddordeb arbennig yn swyddogol nawr i barhau i ddarganfod mwy am fyd bendigedig microbïom.


Mae’r Grŵp Diddordeb Arbennig yn gobeithio cynnwys yr holl ficrobiomau, yn arbennig y rhai sy’n gysylltiedig ag iechyd a lles pobl, iechyd anifeiliaid a maeth a bwyd-amaeth. Hefyd, mae’r Grŵp yn amlinellu y bydd yn cynnwys technoleg amaeth, pobl, planhigion, ac anifeiliaid.


“Bydd y byd yn llwgu (ymhen 30-50 o flynyddoedd) wrth i ni redeg allan o fwyd - mae’r maes microbïom technoleg amaeth mewn dirfawr angen ac mae’n fwy arwyddocaol, ond nid yw bob amser yn cael ei weld fel y dewis mwyaf poblogaidd yn y lle cyntaf.” James McIlroy – Enterobiotix


Roedd Cadeirydd y Grŵp Diddordeb Arbennig, Andrew Morgan o DuPoint, yn un o’r rhai a oedd yn cynnal y digwyddiad. Arferai Andrew fod yn gadeirydd ar gynllun biowyddoniaeth y Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth. Ac yntau wedi bod yn gweithio yn DuPoint ers dros chwarter canrif, mae Andrew wedi gweld microbïom un dod i’r amlwg fel tuedd yn ogystal â phrif gynheiliad credadwy ym myd arloesi. Mae’n cwmpasu’r diwydiannau bwyd, fferyllol, technoleg amaeth, gofal croen, anifeiliaid a phridd.


Cafwyd cyflwyniad gan yr Athro Denise Kelly. Bu Denise yn gweithio ym Mhrifysgol Aberdeen am dros ugain mlynedd yn yr adran microbioleg a gwyddorau bywyd. Mae hi bellach yn gynghorydd buddsoddi i Seventure Partners. Roedd ei chyflwyniad yn gadarnhaol iawn yng nghyswllt twf y diwydiant.


“Bydd twf enfawr mewn microbïom a’i ddefnyddiau yn 2020 a bydd pobl yn deall mwy amdano” Denise Kelly – Seventure Partners


Rhoddodd Mike Hoptroff o Unilever gyflwyniad craff hefyd, gan ganolbwyntio ar ficrobïom ym meysydd lles a gofal personol. Mae Mike wedi arbenigo mewn gofal gwallt a siampŵ rhag cen a chydbwysedd microbïom i gefnogi'r cynnyrch a’r unigolyn.


Cafwyd trafodaeth panel yn ddiweddarach. Roedd yn amlwg fod y panel yn credu mai dyma oedd y trobwynt pwysicaf yn y sector defnyddwyr a diwydiannol. Nodwyd hefyd bod angen rhagor o fusnesau newydd, yn ogystal â mwy o leoliadau a phobl i gymryd rhan mewn treialon clinigol. Rhagwelir y bydd manteision enfawr i’r Grŵp Diddordeb Arbennig Microbïom yn y diwydiannau bwyd, fferyllol a maeth a manteision fferyllol i iechyd er mwyn trin a rheoli:


· Y cysylltiad rhwng y perfedd a’r ymennydd a’r cysylltiad rhwng y perfedd a’r iau

· Risg o afiechyd - metaboledd

· Cyflyrau niwrolegol


Nododd y panel rai heriau posib y gallai eu hwynebu hefyd. Bydd rhai o’r heriau hyn yn cynnwys:


· Deall y cysylltiadau credadwy rhwng microbïom ac ymyrraeth

· Trechu’r rhwystrau er mwyn cael cynnyrch llwyddiannus

· Ardystio


Mae cyfleoedd microbïom yn y DU yn drech na’r heriau, ac mae’r cyfleoedd yn cynnwys:


· Ymchwil microbïom

· Nodweddion therapiwtig microbïom

· Pontio technoleg amaeth a’r microbïom

· Tynnu sylw at yr angen i gydweithio - dealltwriaeth glir - gallu


Mae rhai prifysgolion eisoes wedi dechrau ymwneud â gwaith ymchwil microbïom, ac mae Prifysgol Caerefrog wedi ymchwilio i lwybrau i ganfod y microbau sy’n gyfrifol am les. Mae Prifysgolion Glasgow, Lerpwl a Birmingham i gyd wedi ymchwilio i feysydd sy’n ymwneud â microbïom hefyd.


Beth fyddai’n golygu bod y Grŵp Diddordeb Arbennig wedi llwydo?


Ymchwil, ymchwil a mwy o ymchwil! Cytunodd y panel mai rhannu gwybodaeth sy’n bwysig dros y tair blynedd nesaf. Mae’r DU yn fagwrfa ac yn ganolbwynt i dreialon clinigol, ond mae angen ymgysylltu mwy er mwyn darganfod potensial therapiwtig microbïom. Mae gwaith ymchwil rhagfiotig a profiotig wedi arwain y ffordd tuag at ddyfodol gwych i microbïom.


Os oes gennych chi ddiddordeb yn y pwnc yma, ac os hoffech chi gymryd rhan yn y sgwrs, cysylltwch â ni!

9 views0 comments