• nicolethomas7

Mewnweliadau diddorol Y Sioe Protein a Llaeth Amgen – Amsterdam 2019

Fe wnaethon ni ddal i fyny â Louise Neilson a oedd yr wythnos diwethaf yn mynychu'r Sioe Protein a Llaeth Amgen, yn un o’r gwledydd hapusaf ar y ddaear i ganolbwyntio ar bopeth fwyd! Cynhaliwyd y Sioe Protein a Llaeth Amgen yn amgueddfa NEMO, Amsterdam gyda llawer o bynciau i’w trafod dros y digwyddiad deuddydd. Dyma ei throsolwg o'r digwyddiad:
O ddarlithoedd, sgyrsiau, gweithdai a rhwydweithio, roedd y digwyddiad hwn yn llawn cyfleoedd i ddod i adnabod ac adeiladu perthnasoedd cryf gydag arweinwyr ym maes cynaliadwyedd. Prif bynciau’r digwyddiad oedd troi gwastraff yn fwyd, bwyd mor wedi’i seilio ar gelloedd, gwyddoniaeth algâu ar gyfer bwyd ac iechyd ynghyd ag edrych ar ddewisiadau ac agweddau defnyddwyr.


Rhoddwyd cyflwyniadau gan gwmnïau sy’n datblygu prosesau o amgylch trawsnewid carbon i greu protein o aer neu garbon deuocsid y gellir ei ddefnyddio fel bwyd anifeiliaid neu i’w fwyta gan bobl, proses hynod o greadigol i ddarparu datrysiadau economi gylchol fuddiol.

Ar ben hynny, roedd John Edel o Bubbly Dynamics yn bresennol yn y digwyddiad. Yn adnabyddus am ei waith yn trawsnewid adeiladau diwydiannol diffaith yn fannau ffermio trefol yn Chicago, dangosodd John sut y gall cefnogi deoryddion arwain at fodelau peilot arloesol, cynaliadwy a diwydiannol y gellir eu hefelychu a thyfu’n fusnesai llwyddiannus sy’n cefnogi cymunedau lleol.


John Edel, Bubbly Dynamics

Dau brif bwnc y digwyddiad oedd datblygu amaethyddiaeth gellog a defnyddio algâu i ddarparu atebion niferus i’r diwydiant bwyd.


Beth yw amaethyddiaeth gellog?


Gellir diffinio amaethyddiaeth gellog fel y dull o wneud bwydydd sy’n draddodiadol yn dod o anifeiliaid trwy ddefnyddio diwylliant celloedd gyda chyfuniad o dechnegau biotechnoleg, bioleg celloedd a pheirianneg meinwe *ac anadlu*. Gall amaethyddiaeth gellog fod yn broses gostus, ond gyda llawer o fusnesau newydd yn mynd i mewn i’r gofod, nid oes amheuaeth bod mwy i’w ddilyn yn dechnoleg flaengar hon.


Pam wnaethon ni fynychu’r digwyddiad hwn?


Rydym yn ffynnu ar arloesi ac roedd y digwyddiad hwn yn gyfle perffaith i gwrdd ag unigolion o’r un anian sy’n chwilio am ffyrdd newydd o fwydo ein poblogaeth sy’n tyfu’n barhaus.


Mae NutriWales yn creu grŵp diddordeb arbennig, ‘Costal Edge’, i gydweithio ar nifer o wahanol brosiectau ymchwil a datblygu, felly roedd y sgyrsiau a’r trafodaethau ynghylch defnyddio algâu yn arbennig o ddiddorol! Ar hyn o bryd mae algâu yng nghanol corwynt amnewid protein, gan geisio disodli wyau, lliwio bwyd yn ogystal â darparu prosesau amaethyddol mwy effeithlon.


Gan brofi bod digwyddiadau rhwydweithio yn effeithiol, mae NutriWales wrthi’n trafod gyda chwmnïau angerddol a blaengar sydd â diddordeb mewn cydweithio.


Mae’r her fawr o allu bwydo 10 biliwn o bobl erbyn 2050 arnom ni. Cydweithrediadau fydd yr unig ffordd i allu gwneud newidiadau sylweddol yn y ffordd rydyn ni’n tyfu, cynhyrchu a danfon bwyd.


Mae’r rhaglenni NutriWales a Future Foods yn un ffordd y gallwn weithio gyda’n gilydd ar draws y byd academaidd a diwydiant i ddatblygu a darparu atebion arloesol sy’n newid diwydiant er budd poblogaeth y rhanbarth a thu hwnt. Os oes gennych syniad, cysyniad neu flwch mewn arbenigedd, gallai cymryd rhan ym mentrau’r Clwstwr helpu i ddarparu atebion ar gyfer eich busnes.


Cysylltwch â Louise Neilson lousie.neilson@bic-innovation.com am fwy o wybodaeth.

5 views0 comments