• nicolethomas7

NutrEvent 2019

Aeth Rod Howells o Future Foods a Louise Neilson o Maeth Cymru dros y dŵr yr wythnos diwethaf i chwilio am syniadau newydd a chyffrous ar gyfer cydweithio. Gan ffarwelio â’r glaw, troesant eu golygon at Ffrainc a glanio yn Rennes ar gyfer deuddydd o ddigwyddiad NutrEvent.

Beth yw NutrEvent?


Mae NutrEvent yn ddigwyddiad sy’n cefnogi datblygiad cydweithio a phartneriaethau rhwng diwydiant, y byd academaidd a rhanddeiliaid i ysgogi arloesi a phrosiectau ymchwil a datblygu cyffrous yn ymwneud â phorthiant, bwyd, iechyd a maeth.


Gyda mwy na 600 o bobl, 50 o arddangoswyr a siaradwyr ar lefel uchel yn cymryd rhan, a mwy na 25 o wledydd yn cael eu cynrychioli, roedd gan Louise a Rod lawer o weithgareddau i'w gwneud mewn 48 awr.

Beth drafodwyd yn y digwyddiad?


Iechyd y perfedd a chlefydau cronig


Roedd iechyd y perfedd yn bwnc pwysig yn y digwyddiad. Edrychwyd ar effaith deiet, rhagfiotigau a phrofiotigau ar gyfansoddiad y microbiom a’r gallu i wneud clefydau cronig yn llai cyffredin, yn ogystal â gwella symptomau afiechydon yn ymwneud â’r mynegai glysemig, rheoli pwysau ac iechyd meddwl. Dysgodd Louise a Rod fod llawer o dreialon yn digwydd ledled y byd wrth i’r ymchwil barhau i gysylltu deiet gyda llesiant ac iechyd cyffredinol.


Yr hyn a fwytwn a fyddwn


Erioed wedi ystyried cysylltiad rhwng porthiant a lles anifeiliaid a maeth dynol? Pwnc arall sy'n cael cryn sylw oedd sut i wella cyfansoddiad porthiant anifeiliaid drwy wahanol ffynonellau o atchwanegiadau sy'n gallu cael effaith gadarnhaol ar iechyd dynol. Gall hyn ddigwydd drwy wella’r cyfansoddiad maethol a bioargaeledd cig a chynnyrch llaeth, er enghraifft drwy ychwanegu algâu at borthiant. Roedd yn amlwg fod diddordeb gan gwmnïau rhyngwladol ym maes porthiant anifeiliaid mewn symud tuag at ffynonellau protein eraill, gan gynnwys algâu, ffyngau a phryfed.


Lleihau datgoedwigo drwy gael ffynonellau protein eraill


Gan fod y problemau yn ymwneud â thyfu ffa soia wedi cael sylw yn y cyfryngau rhyngwladol yn ddiweddar, mae parhad yn y cynnydd yn y diddordeb mewn ffynonellau protein eraill. Meysydd o ddiddordeb arbennig yw ffa, pys, llinad y dŵr a bysedd y blaidd. Gallai'r diddordeb newydd hwn agor cyfleoedd newydd mewn marchnadoedd i gwmnïau a ffermwyr sydd â diddordeb mewn cynhyrchu cnydau eraill.


Gwerth algâu


Nid yw’r diddordeb mewn algâu yn lleihau chwaith oherwydd mae diddordeb o hyd mewn datblygu dulliau prosesu algâu ac mewn datblygu cynnyrch sy’n ychwanegu gwerth o’r biomas algâu a gynhyrchir. Gallai hyn ddarparu atebion cynaliadwy yn ymwneud â'r economi gylchol er mwyn gwella ôl troed carbon safleoedd prosesu bwyd yn ogystal â darparu llif refeniw arall. Bydd Maeth Cymru yn edrych ar y maes hwn yn fanylach yn y misoedd nesaf.


Fe wnaeth Orri o Algalif, sydd wedi'i leoli yng Ngwlad yr Iâ, roi sgwrs lawn gwybodaeth i Louise a Rod ynglŷn â chwmni newydd ar gyfer bio-brosesydd algâu ac ynglŷn â’r heriau sy'n gysylltiedig â gweithio mewn hinsawdd oer gyda defnydd diwydiannol cymharol newydd. Ar ôl llawer o brofi a methu, mae Algalif nawr yn sicrhau trosiant cryf a phroffidiol, ond tynnodd sylw hefyd at y ffaith fod systemau rheoli ansawdd a chipio data yn bwysig iawn i ddadansoddi perfformiad ac i hybu gwelliant yn ogystal â bod angen i fusnesau fynd ati’n barhaus i arallgyfeirio eu cynnyrch er mwyn sicrhau llwyddiant.


Mae Maeth Cymru yn lansio Grŵp Diddordeb Arbennig ar gyfer algâu (micro a macro) a hoffem glywed gan unrhyw un sydd â diddordeb mewn cael gwybod mwy am ein hamcanion a’n syniadau.


Cyfnewid wyau am bryfed?


Erioed wedi meddwl cael ychydig o gynrhon y blawd i’w bwyta? Roedd y sgwrs draw yn Rennes yn faes trafod arwyddocaol, naill ai fel porthiant anifeiliaid neu i’w bwyta gan bobl. Mae BIC Innovation yn rhan o brosiect Interreg Gogledd-orllewin Ewrop sy’n dechrau ym mis Ionawr 2020, i edrych ar y posibilrwydd o ddefnyddio pryfed fel ffynhonnell maeth yn y dyfodol ac i gefnogi ymchwil ac arloesi yn y maes hwn.


Aeth Rod a Louise i wrando ar sgwrs gan Dr Sabine Van Miert o RADIUS ym Mhrifysgol Gwyddorau Cymhwysol Thomas More, sef y sefydliad sy’n arwain y prosiect hwn. Clywyd am yr angen i fynd i'r afael â’r modd bydd cwsmeriaid yn derbyn pethau a’r angen i wneud mwy o ymchwil er mwyn penderfynu beth fydd y posibiliadau. Esboniodd Sabine hefyd sut gall pryfed ddarparu lefelau uwch o asidau brasterog amlannirlawn yn y deiet, yn enwedig asid linolëig a linolenig.

Gan mai nod y daith oedd datblygu cyweithiau rhyngwladol ym maes maeth, iechyd a llesiant o ran maeth anifeiliaid a phobl, cyfarfu Louise a Rod â nifer o glystyrau bwyd Ffrengig i ddysgu am eu prosiectau a’u meysydd o ddiddordeb presennol a sut gall gydweithio’n rhyngwladol i gyflawni prosiectau cyffrous ar gyfer y diwydiannau bwyd ac amaethyddiaeth yng Nghymru.


Os oes gennych chi ddiddordeb mewn unrhyw ran o'r blog hwn, neu os hoffech chi gael mwy o wybodaeth am unrhyw beth sydd yn y blog, cysylltwch â ni i weld sut gallwn ni eich cefnogi.

2 views0 comments