• Natalie Rouse

Popeth sydd i’w wybod am faeth ar bob cam o’r cylch bywyd

Rydyn ni gyd yn gwybod ei bod hi’n bwysig cadw’n heini ac yn iach o oedran ifanc. Rydyn ni’n cydnabod y gallai gormod o fwyd tecawê a dim digon o symud achosi trafferth i ni, nid yn unig o ran ein pwysau ond iechyd ein horganau hefyd! Ychydig gwyddom ni fod ein hanghenion o ran deiet ac ymarfer corff yn amrywio wrth i’n cylch bywyd symud yn ei flaen, heb sôn am y dylanwad mae ein geneteg a ffactorau amgylcheddol yn eu cael arnom ni. Mae’r blog hwn yn cynnwys popeth sydd i’w wybod am yr hyn mae ein corff ei eisiau gennym ar gamau penodol yn ein cylch bywyd...


Oeddech chi’n gwybod bod cael ‘dant melys’ yn bodoli mewn gwirionedd, nid yw ysgytlaeth adfer ar gyfer y cwningod campfa yn unig a ‘bwyta i ddau’ yw’r esgus eithaf am deisen ychwanegol?


Mae’r blog hwn yn rhoi rhywfaint o arweiniad ichi ar yr hyn y dylech ac na ddylech fod yn canolbwyntio arno trwy gydol gwahanol gyfnodau eich bywydau, o effeithiau gordewdra ar ffrwythlondeb a datblygiad y ffetws i pam mae cymeriant protein yn bwysig fel person hynach.


Cliciwch yma i ddarllen ein blog llawn! Maeth ar bob cam o'r cylch bwyd


5 views0 comments