• Natalie Rouse

Tueddiadau bwyd a maeth a ddylai fod ar eich radar ...

Updated: Apr 25, 2019


Mae Ymchwilydd Marchnad a Thechnoleg Bwydydd y Dyfodol, Natalie Rouse, yn rhannu ei rhestr o’r 10 tuedd bwyd a maeth uchaf ar gyfer 2019...


Ydych chi erioed wedi meddwl beth fyddwn ni'n ei brynu a'i fwyta yn y dyfodol? Yn 2018 gwelsom gynnydd mewn bwydydd cyfeillgar i'r perfedd a diodydd di-alcohol. Ond pa dueddiadau sy'n digwydd yn 2019? Mae tueddiadau bwyd yn dod a mynd, ond cost yw'r ffactor gyrru allweddol o hyd ar gyfer dylanwadu ar brynu. Y ffactorau allweddol arall sy'n cymell dewis defnyddwyr yn dilyn cost yw;

  1. Blas yw’r BRENIN: Er gwaethaf unrhyw ffactor arall, mae blas yn cymell pŵer prynu (1)

  2. Cyfleustra: Mae maeth i fynd wedi dod yn boblogaidd oherwydd ein hamserlenni prynu, gan yrru’r angen i ddod o hyd i fwydydd llawn maeth y gellir eu prynu a’u bwyta wrth fynd. Mae’r cynnydd mewn powdr pryd cyflawn ac RTD wedi crynhoi’r cyfleustra a’r gallu i ddarparu llawer o faeth ond i nifer mae’n ddiffygiol o ran y blas a’r mwynhad (1,2).

  3. Iechyd: Mae defnyddwyr yn gwerthfawrogi iechyd, gyda 75% o ddefnyddwyr yn ceisio gwella eu statws iechyd, ac eto dim ond 13% sydd yn dewis bwyd oherwydd ei fanteision iechyd honedig neu ganfyddedig. Rhieni â phlant oedran ysgol gynradd yw'r defnyddwyr sy’n cael eu dylanwadu fwyaf gan honiadau o iechyd neu ddeallusrwydd gwell. Defnyddwyr 16-35 mlwydd oed yw’r defnyddwyr mwyaf ar gyfer maeth chwaraeon ‘actif’, fel powdrau, bariau protein a’r atchwanegiadau sy’n gwella canolbwyntiad newydd; nwtropigau.

“Mae rhai o'r prif themâu ar gyfer 2019-2020 yr ydym yn dechrau eu gweld yn cynnwys; Cynaliadwyedd, Amgylcheddol, Tryloywder, Hiraeth, Hunaniaeth (hunan a chymdeithasol)” - Natalie Rouse, Future Foods

Ond beth yw'r tueddiadau bwyd a maeth cyfredol y dylem fod yn eu nodi? Dyma ein rhestr o'n 11 Tuedd Bwyd uchaf yn 2019.

1. Dewisiadau amgen i laeth sy’n dod o blanhigion:


Mae’r duedd o blanhigion yn parhau i fod ar flaen y gad o ran tuedd y farchnad maeth. Mae defnyddwyr nid yn unig yn mynnu cael dewisiadau amgen sy’n dod o laeth ar gyfer feganiaid a’r rhai ag alergeddau ond rhai sydd hefyd yn addas i bob model deietegol, sydd yn gynaliadwy ac yn cael ei gynhyrchu’n lleol. Mae llaeth o blanhigion wedi cael eu derbyn yn dda gyda llaeth almwn a llaeth cneuen goco fwyaf amlwg yn y farchnad hyd heddiw, fodd bynnag mae effaith amgylcheddol cynhyrchu llaeth almwn a llaeth cneuen goco wedi codi cwestiynau o ran ei gynaliadwyedd. Felly, mae’r bwlch ar gyfer twf mewn diodydd llaeth ceirch a llaeth pys wedi denu diddordeb a momentwm gwych yn y farchnad.


2. Byrbrydau protein uchel:


Mae byrbrydau protein uchel wedi parhau i symud o faeth sy’n cael ei yrru gan chwaraeon i’r holl farchnadoedd yn y brif ffrwd. Mae bwyta protein yn cynyddu syrffed, yn cadw’r cyhyrau ac yn arwain at ymateb is yn siwgr y gwaed. Mae priodoleddau hyn wedi achosi i brotein gael ei ystyried fel y macro-faetholyn o ddewis. Mae’r twf mewn marchnadoedd byrbrydau o blanhigion ac anifeiliaid yn dangos twf, sy’n cwmpasu cigoedd sych wedi’u halltu, byrbrydau o blanhigion, byrbrydau a bariau cnau a hadau. Mae’r ymgyrch i gynyddu’r amrywiaeth o brotein gan blanhigion wedi dod yn flaenoriaeth i ddarparu ar gyfer y defnyddwyr fegan a fflecsitarian cynyddol. Mae dewisiadau amgen o blanhigion wedi gweld jacffrwyth, ffa llydan, tatws, ffacbys a phys yn dod i’r amlwg fel dewisiadau amgen ar gyfer amrywiaeth eang o nwyddau byrbrydau. Mae’r defnydd o datws fel dewis amgen i grynodiad protein maidd wedi gweld cynnydd yn y nifer o bobl sy’n defnyddio powdrau disodli prydau ac RTD sydd ar gael yn fasnachol.


3. Gwymon ac algâu:


Nid yw’r defnydd o wymon wedi bod yn fenter newydd, ond mae budd gwymon ac algâu wedi denu sylw marchnadoedd ehangach, na'r defnyddiau traddodiadol, fel mewn atchwanegiadau powdr a pharseli sushi. Mae’r digonedd naturiol o ficro-faethynnau; ïodin ac asidau brasterog omega3 yn gwneud gwymon yn ychwanegiad gwych i bob deiet, ond yn enwedig deiet fegan. Mae’r meysydd datblygiadol yn ystyried gwymon fel dewis amgen i daeniadau, nwdls, byrbrydau sych a jerkies. Mae algâu yn gyffrous oherwydd ei botensial fel protein amgen, sadiwr, ychwanegyn ac ychwanegyn hynod faethlon sydd yn cael effaith fach iawn ar yr amgylchedd.


4. Micro-wyrddion o CEA:


Mae nwyddau micro-wyrddion wedi’u tyfu mewn amaethyddiaeth amgylcheddol dan reolaeth (CEA) wedi datblygu cyfuniadau penodol o gynhyrchu taeniadau salad llawn maeth, smwddis gwyrdd ac i grynhoi nwyddau gwyrddion. Gan fod CEA yn datblygu’r mynediad at gynnyrch ffres drwy gydol y flwyddyn yn gyflym, mae’n lleihau’r angen i ddefnyddio plaladdwyr ac yn lleihau’r perygl o halogi cyflenwadau dŵr gan ddŵr ffo cemegol o bridd. Er bod CEA ymhell o fod yn gyfyngedig i ficro-wyrddion, rheolaeth a throsiant cyflym y cnydau llawn maeth fydd y chwaraewr mawr mewn marchnadoedd iechyd, ar gyfer eu defnyddio yn y cartref ac yn ddiwydiannol. Gellir tyfu’r planhigion mewn unrhyw ofod, o warysau i unedau cegin bach yn y cartref, mewn cynwysyddion morio i ofod tanddaearol gwag.


5. Maeth personol:


Mae maeth personol yn defnyddio cynlluniau genom yn seiliedig ar ganllawiau dietegol er mwyn teilwra faint o faetholyn penodol sy’n cael ei fwyta i ategu genom unigol. Hefyd, gellir optimeiddio maeth personol i fynd i’r afael â chlefyd anhrosglwyddadwy ar raddfa fwy fel T2DM a CHD ac i fynd i’r afael â diffyg maeth yn y rhai hynny sydd ag afiechydon yn y system dreulio fel crohns a cholitis. Gall maeth personol fod o fudd i bob poblogaeth, mae eisoes yn cael ei ddefnyddio’n helaeth gan ddynion a merched ym maes chwaraeon, personél milwrol gweithredol a’r rhai sy’n adfer. Gall datblygiadau mewn technoleg i fonitro newidiadau ffisiolegol fel, metabolaeth, lefelau gweithgarwch a gofynion maeth, wella statws iechyd unigolion, ansawdd bywyd a lleihau gwastraff bwyd.


6. Danteithion pleserus:


Mae’r galw am brofiadau blasu newydd yn cymell y farchnad i gynhyrchu danteithion blasus. Drwy gyfuno cynhyrchion botanegol, trwythau, sbeisys ac ychwanegu rhywbeth newydd i hen ffefrynnau. Dyma un duedd nad yw’n canolbwyntio ar iechyd, ond yn cael ei bennu’n llwyr gan flasau a gwead. Mae’r rhain ar wahân i’r cynhyrchion sy’n cael eu masgynhyrchu heb unrhyw fath o gymeriad ac enaid. Mae’r duedd hon yn rhan o’r syniad o gael profiad gwirioneddol ymlaciol y gellir ei rannu gydag anwyliaid ar gyfer pleser a mwynhad.


7. Deietau cetogenig:


Nid yw’r deiet cetogenig yn ddeiet newydd: braster uchel, carbohydradau isel a phrotein cymedrol, gan symud y corff i gyflwr o getosis. Mae wedi cael ei ddefnyddio yn y gorffennol i reoli epilepsi mewn plant. Mae’r deiet cetogenig wedi bod yn adeiladu momentwm yn gyson ers y 2000au cynnar. Gellir ystyried llymder y deiet i ddechrau fel nodwedd negyddol, fodd bynnag mae dilynwyr y deiet yn adrodd am baramedrau clir sydd yn gadarnhaol i gynorthwyo cadw at y deiet a hwylustod i ddewis bwyd. Mae Ceto hefyd wedi gweld newid i’r ‘ceto-fegan’; gallai ymddangos fod y rhain yn gwrth-ddweud ei gilydd, ond mae argaeledd cynyddol protein o blanhigion a brasterau o blanhigion yn gwneud y deiet yn un addas i’w ddilyn gyda chynllunio ystyriol. Mae galw am fwy o amrywiaeth o ran bwydydd wedi’u labelu fel bwydydd ceto-fegan.


8. Bocsys llysiau - wedi’u danfon ac i’w prynu mewn siopau:


Mae’r dymuniad i gael bwyd ffres wedi’i ddanfon at y drws wedi bod yn cynyddu’n gyson ac yn achosi hiraeth a groesewir am y siopau llysiau a ffrwythau. Mae cynnyrch tymhorol sy’n cael ei ddanfon yn ei gwneud hi’n haws cadw at fod yn iach. I gyd-fynd â’r bocsys hyn mae nifer o gwmnïau yn ychwanegu cardiau gwybodaeth i ddisgrifio’r mathau gwahanol, natur dymhorol ac yn argymell sut i ddefnyddio’r bwydydd sydd wedi’u cynnwys. Mewn archfarchnadoedd mae bocsys bwyd hefyd wedi ymddangos ar y silffoedd, yn Morrisons (bocs cynnyrch 1kg am £1.00) a Lidl (bocs cynnyrch 5kg am £1.50), sy’n cynnwys amrywiaeth o ffrwythau a llysiau ‘di-siâp’.9. Bwydydd wedi’u heplseu:


Mae eplesu wedi’i briodoli i wella fflora’r perfedd, cynorthwyo treulio, ail-gydbwyso pH y corff a gwella iechyd meddwl. Roedd bwyd a diod cyffredin wedi’i eplesu yn rhoi sylw i fudd iechyd ond yn methu â chynnig blas na mwynhad. Mae bwydydd wedi’u heplesu a thechnegau eplesu o Asia ac Affrica wedi cael eu croesawu gan ddiddordeb gorllewinol. Mae kefir, kombucha a kimchi yn boblogaidd gyda phobl ifanc milflwyddol sydd yn chwilio am opsiynau blasus ar gyfer profiotigau ac ensymau treulio. Hefyd gwelwyd twf mewn piclo, creu cyffeithiau ac echdynnu eples yn y cartref oherwydd eu nodweddion iechyd a blas; drwy gymysgu trwythau botanegol a blas gall y farchnad gwmpasu marchnadoedd bwyd a diod a marchnadoedd bwydydd gweithredol.


10. Cannabinol (CBD):


Mae’r diddordeb mawr mewn CBD wedi’i gymell gan y manteision iechyd honedig a’r nodweddion therapiwtig. Mae CBD wedi arddangos ei fod yn fuddiol ar gyfer trin llid a phryder, mewn astudiaethau anecdotaidd ac astudiaethau labordy. Mae CBD yn cael ei echdynnu o’r planhigyn cannabis sativa, ac nid oes unrhyw effeithiau seicoweithredol iddo.

Bellach mewn nifer o siopau iechyd mae’r diddordeb o bob demograffeg wedi arwain at ddefnyddio CBD mewn amrywiaeth eang o gynhyrchion fel tonigau wedi’u trwytho, melysion a chwistrellau olew. Mae’r chwilfrydedd parhaus a thwf CBD wedi’i gynyddu yn dilyn gwneud ffermio canabis yn gyfreithlon at ddibenion meddyginiaethol.

11. Grawn hynafol:


Mae’r newid o rawn pur, wedi’i or-brosesu cyfarwydd wedi gweld galw i gefnogi grawn hynafol, sydd i’w weld yn y defnydd o chia a cwinoa. Ystyrir grawn hynafol yn ddewis iachach na grawn confensiynol. Mae grawn hynafol yn cynnwys Teff, Eincorn, Miled a Gwenith yr Almaen, gan adfywio blasau, a chynnig gweadau a hanesion tarddu newydd. Mae grawn hynafol yn sbarduno hiraeth ethnig am y gorffennol. Mae grawn hynafol hefyd yn arwain at lai o adweithiau alergenig ac anoddefiad i wenith ac ŷd. Gellir ychwanegu grawn hynafol at salads neu eu defnyddio fel opsiwn amgen i ffefrynnau yn y cartref fel gwaelod pitsa, wrth wneud cacennau neu fara. Mae Kellogg’s, Del Monte Foods a Mondelez hefyd wedi cefnogi’r tuedd grawn hynafol.


8 views0 comments