top of page

Ysgogi ymchwil a datblygu i ddatrys heriau a amlygwyd gan y diwydiant…

Trwy weithio gyda’r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru, ein nod yw cynhyrchu gwerth ac effaith o gyfleoedd a gynhyrchir o ymchwil a darparu atebion ymchwil a datblygu i anghenion y diwydiant

shutterstock_673104469.jpg

Protein amgen 

Mae proteinau amgen, fel amnewidion cig ar sail planhigion a phryfed bwytadwy, yn darparu swm sylweddol o brotein trwy angen, o bosibl, llai o fewnbynnau naturiol i’w cynhyrchu na’r ffynonellau protein mwyaf cyffredin, cig a physgod.

 

Ceir hyd i broteinau, sy’n cynnwys dilyniannau gwahanol o asidau amino, mewn bron pob bwyd cyflawn.

Beth allwn ni ei gynhyrchu yng Nghymru i gynyddu cynaliadwyedd ein cadwyn gyflenwi bwyd a darparu bwydydd sydd o fudd maethol?

cea.png

Amaethyddiaeth Amgylchedd Rheoledig 

Mae amaethyddiaeth amgylchedd rheoledig yn ddull sy'n seiliedig ar dechnoleg tuag at gynhyrchu bwyd.

Bydd cymhwyso technoleg yn cefnogi gwell effeithlonrwydd, proffidioldeb a chynaliadwyedd systemau bwyd ac yn cynyddu’r amrywiaeth ac ehangu argaeledd y bwyd a dyfir yng Nghymru.

Sut y gall Cymru datblygu cynhyrchiant bwyd gan ddefnyddio technolegau profedig, o’r radd flaenaf, gan edrych ar draws nifer o sectorau?

shutterstock_258050582.jpg

Grawnfwydydd

Mae grawnfwydydd yn darparu cyfleoedd ar gyfer cynhyrchion a marchnadoedd newydd, megis gosod prydau newydd, cyflenwi marchnadoedd malu a distyllu a chyfleoedd cnydau ehangach fel cynhwysion newydd ar gyfer bwydydd anifeiliaid.

 

A all Cymru gynyddu cynaliadwyedd a mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd drwy gynhyrchu diodydd ceirch newydd fel dewis amgen uchel o brotein i Almon a Soia?

shutterstock_538505383.jpg

Datblygiadau i gynhyrchion llaeth

 

Mae gan ffermwyr llaeth yng Nghymru'r adnoddau naturiol, yr hinsawdd gywir a digonedd o ddŵr i gynhyrchu llawer o laswellt, maent o safon fyd-eang, ac yn gallu cystadlu â'r gorau ar raddfa fyd-eang.


Ond sut y gall Cymru leihau'r materion amgylcheddol a chynaliadwyedd sy'n gysylltiedig â ffermio llaeth? A all bwydo anifeiliaid a hwsmonaeth o laeth ddarparu gwell maeth i bobl?

shutterstock_1061381270_edited.jpg

Anifeiliaid byw

Mae pobl o bob cwr o’r byd yn mwynhau cig coch o Gymru. Mae'n rhan bwysig o’n heconomi bwyd a diod. 

 

Trwy archwilio ymarferoldeb naturiol a maeth cynhyrchion cig, a all Cymru leihau'r materion amgylcheddol a chynaliadwyedd sy'n gysylltiedig â ffermio da byw?

 

A all defnyddio deiet a/neu roi ychwanegiadau i’r gwartheg i gynhyrchu cig iachach?

shutterstock_430751752 (1).jpg

Algâu

Mae Algâu yn darparu cyfleoedd i gael cynhyrchion a marchnadoedd newydd, wrth wella gwerth neu liniaru gwastraff o gynhyrchu bwyd traddodiadol. Ond a allai hefyd fod yn bolymer ar gyfer pecynnu neu'n cael ei ddefnyddio fel gwrtaith? Neu fel lliniarydd ar gyfer dŵr ffo a glanhau dŵr gwastraff amaethyddiaeth sylfaenol neu brosesu?

 

A all Cymru defnyddio ar gyfer amnewidyn cig a chyfrwng i wneud bwydydd neu gynhwysyn mewn bwydydd eraill?

shutterstock_1019285050.jpg

Themâu trawstoriadol

Trwy Fwydydd y Dyfodol, ein nod yw mynd i’r afael â’r themâu trawstoriadol canlynol:

  • Mynd i’r afael â phroblemau amgylcheddol a newid yn yr hinsawdd

  • Meithrin cynaliadwyedd ym mhrosesau’r diwydiant bwyd

  • Datblygu cynhyrchion maethol

  • Cefnogi datblygiadau i beirianneg a dyluniadau. 

bottom of page