top of page
  • Writer's pictureNatalie Rouse

£ 19.50 - a yw'n ddigon i fwydo diet cytbwys i'r plant?


Mum in kitchen getting food out of the oven
Family in Kitchen

Efallai na fyddwn yn edrych yn ôl ar ein ciniawau ysgol ein hunain gyda'r atgofion melysaf - stwnsh talpiog, cig wedi'i adfer a phwdinau stodgy i enwi ond ychydig.

Ond wrth i ni gael hwyl, rhaid i ni beidio ag anghofio bod ciniawau ysgol yn darparu achubiaeth i lawer o blant ac mewn rhai achosion dyma eu hunig ffynhonnell pryd poeth trwy gydol y dydd.

Amcangyfrifir bod tua 80,000 o blant yng Nghymru wedi derbyn prydau ysgol am ddim yn 2019 (Swyddfa Genedlaethol Ystadegau, 2019). Rhagwelir y bydd y nifer hwn yn cynyddu oherwydd twf yn y boblogaeth ac effaith COVID-19.

Dyna pam yr oedd yn newyddion mor groesawgar bod lywodraethau Cymru a'r DU am gyflwyno taliad wythnosol yn gyflym i dalu cost prydau ysgol yn ystod y pandemig. Yng Nghymru sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim, gallant gael mynediad at daliad wythnosol trwy ddebyd uniongyrchol am £ 19.50 (gan gwmpasu £ 2.90 am ginio ac £ 1 i frecwast).

Credwch neu beidio, mae ciniawau ysgol wedi cymryd rhai camau da i'r cyfeiriad cywir dros y blynyddoedd. Rhaid i bob ysgol yng Nghymru fodloni Rheoliadau Bwyta'n Iach mewn Ysgolion (Safonau a Gofynion Maeth) (Cymru) 2013. Mae'r rheoliadau hyn yn nodi safonau maethol ar gyfer cinio ysgol a gofynion bwyd a diod ar gyfartaledd trwy gydol y diwrnod ysgol.

Mae hyn yn bwysig gan fod y gofynion maeth yn ystod oedran ysgol am 5-16 oed yn gweld camau twf hanfodol sylweddol i sicrhau iechyd hyd at oedolaeth hŷn. Os na ddiwallir yr anghenion ynni ar gamau penodol o dwf plentyndod, gellir gohirio neu leihau datblygiad i dwf glasoed, gan arwain at risg uwch o salwch meddwl.

Croesawyd newyddion hefyd yn ddiweddar pan lwyddodd y pêl-droediwr a drodd yr ymgyrchydd Marcus Rashford i annog llywodraeth y DU i ymuno â Chymru a gwneud tro pedol ar barhau i gefnogi’r cynllun prydau ysgol dros wyliau’r haf.

I gyd-fynd â'r cyhoeddiad hwn ac i gefnogi teuluoedd i wneud y gorau o'r cynllun, byddwn yn lansio ein hymgyrch Cinio Haf.

Gydag ysgolion ar gau ers mis Mawrth, a yw hyn yn golygu bod plant mewn perygl o beidio â chael eu hanghenion maethol bob dydd? Mae canllawiau dietegol yn addysgiadol, ond rhaid eu bod yn gallu cael eu rhoi ar waith yn y byd go iawn. Gall hyn fod yn heriol gan ei fod yn gofyn am gynllunio a chyllidebu. Sydd hefyd yn gofyn y cwestiwn, a yw'n bosibl cyflawni'r canllawiau maethol ar gyllideb dynn?

Mae Natalie Rouse, ein maethegydd ni wedi bod yn brysur yn ymgymryd â'n her #HealthyKidsfor£20. Mae Natalie wedi bod yn darganfod pa mor bell y gallwch chi ymestyn cyllideb o £19.50 dros wythnos, wrth barhau i gyflawni eich atgyweiriad maethol.

Fel rhan o'r ymgyrch hon byddwn yn darparu cynnwys wythnosol trwy gydol gwyliau'r ysgol sy'n cynnwys cynlluniau prydau wythnosol, rhestrau siopa, cardiau rysáit ac awgrymiadau da.

Cofrestrwch yma i derbyn cynlluniau prydau bwyd, rhestrau siopa a ryseitiau iach yn syth i'ch mewnflwch.0 views0 comments
bottom of page